Magdalena Szumska

Marcin Szumski

10.00-10.30

dr n. ekon. Magdalena Szumska
Otwarcie konferencji i wykład wprowadzający – Jak to jest w tej chwili na rynku? Jak działać w obecnym świecie?


ANATOMIA KONTAKTU Z PACJENTEM

10.40-11.45

mgr inż. Marcin Szumski
Komunikacja z pacjentem. Podstawy w końcu! przejrzyste. Kurs porządkujący, czyli anatomia kontaktu z pacjentem. Ścieżka pracy z pacjentem.


GALA UDANYCH BIZNESÓW – małe i średnie gabinety

11.45-12.55 (70 mocnych minut)

dr n. ekon. Magdalena Szumska
FINANSE dla CIEBIE: Zbuduj mądrze swój cennik. Zweryfikuj rentowność procedur medycznych. Finanse w praktyce lekarza dentysty oraz lekarza medycyny estetycznej. Policzone i odkryte: jakie ponosisz wydatki w procedurach zachowawczych, endodontycznych, chirurgicznych i implantoprotetycznych? Jak to zmniejszyć, aby działać z zyskiem? Obniżyć kosztochłonność – to jest możliwe! Przełomowa metoda ekonomii dla lekarzy dentystów. Będziecie zachwyceni!


13.20-14.30 (70 mocnych minut)

dr n. ekon. Magdalena Szumska, mgr inż. Marcin Szumski
JAK MARKETING robią INNI? Jak Ty możesz robić swój marketing za 1000 zł rocznie? A co działa i kosztuje zaledwie 500 zł? Budowanie programów sprzedaży usług stomatologicznych wysokorentownych i jednocześnie zgodnych z prawem. Marketing nie na pokaz i nie dla innych dentystów – czyli rób go dobrze, z sukcesem dla swojego gabinetu. Lokalny biznes stomatologiczny jest mądry! Marketing, który przekłada się na zyski.


Lectures – 3.10.2020

GALA OF SUCCESSFUL BUSINESSES IN STOMATOLOGY – small and medium-sized offices to start – time for us!

Congress Hall


10.00-10.30

dr n. ekon. Magdalena Szumska
Opening of the conference and introductory lecture – How is it on the market right now? How to act in the present world?


PATIENT CONTACT ANATOMY

10.40-11.45

mgr inż. Marcin Szumski
Communication with the patient. The basics finally! transparent. Ordering course, i.e. the anatomy of contact with the patient. The path of working with the patient.


GALA OF SUCCESSFUL BUSINESSES – small and medium-sized offices

11.45-12.55 (70 strong minutes)

dr n. ekon. Magdalena Szumska
FINANCE for YOU: Build your price list wisely. Verify the profitability of medical procedures. Finance in the practice of a dentist and a doctor of aesthetic medicine. Calculated and discovered: what are your expenses in conservative, endodontic, surgical and implant prosthetic procedures? How to reduce it to operate profitably? Reduce costs – it is possible! A breakthrough method of economics for dentists. You will be delighted!


13.20-14.30 (70 strong minutes)

dr n. ekon. Magdalena Szumska, mgr inż. Marcin Szumski
HOW OTHERS DO MARKETING? How can you do your marketing for PLN 1000 a year? And what works and costs only PLN 500? Building sales programs for highly profitable and lawful dental services. Marketing is not for show and not for other dentists – that is, do it well, successfully for your dental practice. The local dental business is smart! Marketing that translates into profits.

Akademia Dawsona

Sala 1 


10.00-12.00

dr Dorota Stankowska „Jak przeprowadzić kompleksowe leczenie – funkcjonalna i estetyczna analiza krok po kroku na podstawie przypadku klinicznego”
Doktor Stankowska pokaże krok po kroku, jak przeprowadzić kompleksowe leczenie Pacjenta, który zmagał się z szeregiem problemów, m.in.: starciem zębów, przeskakiwaniem w stawie skroniowo-żuchwowym, próchnicą, brakiem zawiązka zęba stałego oraz brakami zębów w odcinku bocznym. Taka ich liczba może spowodować dezorientację u lekarza chcącego rozwiązać je wszystkie. W takich przypadkach bardzo ważne jest uporządkowanie działań. Doktor Stankowska pokaże sprawdzony protokół postępowania. Na podstawie omówienia procesu leczenia konkretnej Pacjentki, dowiesz się, w jakiej kolejności rozwiązywać zaistniałe problemy, by osiągnąć efekt nie tylko funkcjonalny, ale także estetyczny – spełniając marzenia o pięknym uśmiechu.

W leczenie zaangażowani byli lekarze różnych dziedzin stomatologii – przedstawiony zostanie skuteczny sposób komunikacji między nimi, nakierunkowany na osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest zdrowie i piękny wygląd zębów Pacjenta.

Wykład odpowie na pytania:
· Jak odbudować funkcje żucia w jak najmniej inwazyjny sposób, zachowując przy tym estetykę?
· W jakim stopniu możemy wykorzystać dziś cyfrowe protokoły, aby efekt był przewidywalny i zadowalający dla pacjenta?
· Jak krok po kroku przeprowadzić zaawansowane leczenie, włączając w nie wszystkie specjalności?