Duda Clinic

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Duda Clinic College of Dental Medicine – to ośrodek edukacyjny w Duda Clinic, który powstał w 2012 roku. Mamy za sobą 10 lat historii m.in. Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej -  prowadzone przez dr n. med. Mariusza Dudę, gdzie uczestnicy samodzielnie wprowadzają swoje pierwsze implanty. Pozostałe kursy to Curriculum Implantopretetyczne, Curriculum Perioimplantologiczne, Curriculum Gnatoimplantologiczne czy też Curriculum Chirurgii Przedimplantacyjnej.
Szkolenia tworzą interdyscyplinarną całość edukacji implantologicznej na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym według międzynarodowych standardów ICOI. Wszystkie szkolenia w głównej mierze oparte są na przekazaniu praktycznej wiedzy z danego zakresu, wielu godzinach przy pacjentach ale też sporej dawce wiedzy teoretycznej. Szkolenia odbywają się w małych 4-6 osobowych grupach, dzięki czemu uczestnicy są w ciągłej interakcji z prowadzącym dany kurs.
Dla osób chcących poszerzać swoją wiedzę Duda Clinic College organizuje staże – mistrzowski i indywidualny gdzie uczestnik przyjeżdża na tygodnie (od 8 do 46 w zależności od stażu) i pracuje pod okiem wykładowców.  

Edukacja implantologiczna w Polsce rozwija się dynamiczne dlatego też najpierw w 2019 roku powstało Curriculum Implantologii Duda Clinic College, które obejmuje pakiet Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, Curriculum Implantopretetyczne, Curriculum Perioimplantologiczne jako podstawę do edukacji na poziomie Master a w 2020 roku, Duda Clinic College zostało jednym z ośrodków szkoleniowych dla Athenea Dental Institute w Polsce. 

EN

Duda Clinic College of Dental Medicineeducational centre in Duda Clinic established in 2012. We have 10 years behind us: Minimally Invasive Dental Implant Surgery Curriculum – run by dr n. med. Mariusz Duda, where the participants place their first implants independently. The other courses include the Dental Implant Prosthetics Curriculum, Perio-implantology Curriculum, Jaw Implant Surgery Curriculum or Preimplantation Surgery Curriculum. The trainings form an interdisciplinary whole of dental implant surgery education at the basic and intermediate level according to the international standards of ICOI. For the most part, all trainings involve conveyance of practical knowledge in the given scopes, many hours spent with patients as well as a huge dose of theoretical knowledge. The trainings are held in small groups of 4 to 6, which allows the trainees to interact with the person running the course continuously. 
For individuals willing to expand their knowledge, the Duda Clinic College organises internships – Master and Individual editions, where a participant arrives and stays in the centre for several weeks (from 8 to 46, depending on the internship) and works under the supervision of lecturers.  
Dental implant surgery education in Poland is developing dynamically. This is why the Dental Implant Surgery Curriculum at the Duda Clinic College was established: it includes the package of Minimally Invasive Dental Implant Surgery, Dental Implant Prosthetics Curriculum and Perio-implantology Curriculum as the foundation for education at the Master level. Moreover, in 2020 the Duda Clinic College became one of the training centres for the Athenea Dental Institute in Poland.