NZOZ OZ Wilczyce 173 Radoń Stanisław

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Dynamiczny Stabilizator Kręgosłupa , który wymyśliłem charakteryzuje się tym, że
składa się z segmentów których jest tyle ile kręgów tj. 7 szyjnych, 12 piersiowych i 5 lędzwiowych.
Segmenty te są tak zrobione, że zachodzi w nich ruch we wszystkich płaszczyznach tz. w płaszczyznie strzałkowej, czołowej i poprzecznej. Są to ruchy w zakresie fizjologii kręgosłupa. Poza tym stabilizator ten rośnie wraz z dzieckiem. Ruchy całego kręgosłupa po założeniu mojego stabilizatora będą wykonywane wraz ze stabilizatorem we wszystkich płaszczyznach jak wyżej podałem i w takim
zakresie jak kręgosłup. A to słowa Pana Prof. dr. n. med. Daniela Zarzyckiego będącego Członkiem
Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Kręgosłupowego „Doktorze zrobiłeś pierwszy na świecie stabilizator dynamiczny” a od siebie dodam, że odtworzyłem fizjologię kręgosłupa. Endoprotezę stawu biodrowego zabezpieczyłem przed zwichnięciem, dlatego że
wymyśliłem półpierścienie, które zabezpieczają główkę endoprotezy przed zwichnięciem.
Zmodyfikowałem szyjkę endoprotezy dzięki czemu uzyskałem fizjologiczny ruch w stawie biodrowym.
Ocenił bardzo pozytywnie mają endoprotezę Pan Prof. dr. n. med. Paweł Małdyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

EN

Dynamic Spinal Stabilizer, which I invented, is characterized by the fact that it consists of segments which are as many as there are vertebrae, i.e. 7 cervical, 12 thoracic and 5 lumbar. These segments are made so that there is movement in them in all planes ie in the sagittal plane, frontal and transverse. These movements are within the physiology of the spine. Moreover, this stabilizer grows with the child.
The whole spine, after putting on my stabilizer, will move together with the stabilizer in all planes as indicated above and to the same extent as the spine. And these are the words of Prof. Daniel Zarzycki, MD, PhD, a member of the European and American Spine Society: „Doctor – you made the world’s first dynamic stabilizer”. I protected my hip replacement from dislocation by inventing half rings that protect the head of the endoprosthesis from dislocation. I modified the neck of the endoprosthesis thanks to which I obtained physiological movement in the hip joint. The endoprosthesis was very positively evaluated by professor Pawel Maldyk from Medical University of Warsaw.